urzad

Kontrola skarbowa to obecnie zadanie przede wszystkim urzędów skarbowych. Do niedawna te zadania wykonywał osobny podmiot.

Opis i czas funkcjonowania

Urząd kontroli skarbowej to nieistniejąca już jednostka kontroli skarbowej, która działała w okresie od 9 lutego 1992 r do 1 marca 2017 r. Ich działalność regulowana była przez ustawę dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 720), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej (Dz.U. z 2011 r. nr 13, poz. 62) oraz statut nadany zarządzeniem nr 42 Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie nadania statutu urzędom kontroli skarbowej (Dz. Urz. Min. Fin. nr 17, poz. 96). Urzędy te były jednostkami kontroli skarbowej, a zwierzchnictwo nad nimi sprawował minister właściwy do spraw finansów publicznych. Działaniami poszczególnego UKS-u kierował zaś dyrektor, który miał uprawienia organu podatkowego, choć takim organem nie był. Do pomocy mógł wyznaczyć wicedyrektorów, jak również naczelników wydziałów i kierowników oddziałów.

Przedmiot działalności i kompetencje

Urzędy sprawowały przede wszystkim zadania z zakresu kontroli skarbowej. Jej celem jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz badanie zgodności z prawem gospodarowania mieniem przez podmioty. Inspektorzy mogą więc m.in. kontrolować źródła pochodzenia majątku. Obecnie zadania te wykonują urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe oraz izby administracji skarbowej.

Olga, f: Free-Photos / Pixabay