egzamin

Inspektorem działającym w strukturach urzędu kontroli skarbowej nie zostawał każdy. Najpierw należało zdać egzamin kwalifikacyjny, który odbywał się najczęściej raz w roku.

Kiedy zwykle odbywał się egzamin?

Egzamin dla kandydatów na inspektora kontroli skarbowej przeprowadzany był co najmniej raz w roku. Termin wyznaczano zwykle na okres jesienno-zimowy. W 2014 i 2016 roku egzamin odbył się w październiku.

Kto go przeprowadzał?

Egzamin przeprowadzany był przez Ministerstwo Finansów. Termin mógł wyznaczyć w drodze decyzji administracyjnej Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej. Kwestiami organizacyjnymi oczywiście zajmowały się powołane do tego Komisje Egzaminacyjne.

Co trzeba było umieć?

Egzamin miał formę testu, zawierającego 60 pytań. Były one dość szczegółowe, według niektórych opinii, wręcz za bardzo, przez co egzamin nie należał do łatwych. Należało nauczyć się wielu przepisów prawnych, na szczęście wcześniej podawano wykaz ustaw. Zwykle zakres wymagań był podobny i obejmował m.in. ustawę o kontroli skarbowej, Ordynację podatkową czy Kodeks postępowania administracyjnego.

Czy każdy mógł podejść do egzaminu?

W celu przystąpienia do egzaminu należało złożyć pisemny wniosek w terminie 14 dni od momentu opublikowania wyznaczonego terminu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu było posiadanie obywatelstwa polskiego, nieposzlakowanej opinii oraz wyższego wykształcenia. Pozytywna ocena stanowiła podstawę do powołania na inspektora kontroli skarbowej, a więc przepustkę do wymarzonej pracy na tym stanowisku.

Olga, foto: jarmoluk/ Pixabay